Thực trạng Email

  • 58% Email sẽ được mở dù
    không biết người gửi
  • 700,000+ Email rác được phát tán hàng năm
  • 12,700 tỷ đồng là con số tổn thất
    do tấn công an ninh mạng
  • 30% virus tấn công người dùng
    qua hệ thống Email